HomeWie ik benMijn CVOog voor kleine kernenThema's in Angeren100 puntenplanCoalitieakkoordVoorkeursstemmen
| Links | Sitemap | Contact |

Contact

Reageer via deze site.
Heeft u een vraag of reactie?
Neem contact op! >>>

contact


 

Aktueel

 

 

Voor ons standpunt over de opvang van vluchtelingen,

Klik hier voor een weergave

  

Windenergie, een hot item
Voor een genuanceerde benadering,
Klik hier voor een weergave

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

De oude raad is ontbonden, de nieuwe geïnstalleerd.

 

Uitslag van de verkiezingen
Behoud van 4 zetels voor het CDA.

 

Gelderlander vermeldt mijn vragen

Klik hier voor het lezen van die vragen.
 

De Gelderlander ziet mij als 'topper'
Heel eervol en een stimulans om door te gaan.

 

Huissensche Waarden
Het moet raar lopen wil op 6 februari het bestemmingsplan niet vastgesteld worden.

 

Afvalstoffenbeleid vastgesteld
Nu aankoersen op de uitvoering (waarbij eerste prioriteit voor een goede milieustraat)

 

Bestemmingsplan buitengebied in de steigers
Mede op mijn initiatief gaat de wethouder tempo maken in het afwikkelen van individuele probleemgevallen

 

Aftrap is gegeven voor een totaal nieuw afvalstoffenbeleid

 

Betuweroute opnieuw aan de orde
Voor het krantenartikel zie rubriek 'Belevenissen' en voor de (volledige) vragen rubriek 'Schriftelijke vragen'

 

Installatie nieuwe burgemeester

Op 26 september gaan we als raad mw. Marianne Schuurmans als onze nieuwe burgemeester installeren.

 

Nieuwe burgemeester
Volgende week besluitvorming over de voordracht. Ben benieuwd welke kandidaten daaruit rollen.

 

Onderzoek naar bestuurskosten en declaratiegedrag
Er blijkt niet écht één schuldige aan te wijzen [zie rubriek belevenissen].

 

Fatsoen moet je doen!
Raadsleden hoeven niet met 'zijden handschoentjes' te worden aagepakt, maar enig respect vind ik wel op zijn plaats [zie rubriek belevenissen].

 

Trolley; het vervolg
Op 21 maart zal de raad zich uitspreken over vorm  en inhoud van het referendum.

 

Trolley op de agenda!

Op 7 februari dan toch eindelijk de besluitvorming over de trolley.
 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester
Waarnemend burgemeester De Vreeze breekt een lans voor onderzoek of Lingewaard en Overbetuwe - op termijn - zouden moeten samengaan.

De beste wensen!
Langs deze weg wens ik de bezoekers van mijn website alle goeds voor 2013.
1 januari 2013

Afvalstoffenbeleid komt op de agenda
Nadat ik twee jaar geleden op eigen initiatief een notitie over afvalbeleid produceerde en afgelopen zomer de burger om diens mening werd gevraagd, gaan we donderdag 6 december voor het eerst discussiëren over het optimaalplaatje m.b.t. de afvalinzameling en -verwerking.
30 november 2012

Besluitvorming over trolley uitgesteld
De draad zal weer worden opgepakt nadat een gerechtelijk (voor)onderzoek naar geuite bedreigingen is afgerond.
15 november 2012

Zwarte dag voor de democratie in Lingewaard
8 november 2012 zal onder die titel de boeken ingaan, omdat raadsleden zich bereigd voelen en daardoor niet langer vrij kunnen stemmen. Zie de rubriek "Mijn belevenissen"

Wethouder Dolmans op zoek naar evenemententerrein
Tijdens de behandeling van een motie over de verharding van de Maliebaan heeft wethouder Dolmans toegezegd op zoek te zullen gaan naar een alternatieve locatie in Angeren. Een locatie die in de toekomst kan worden gebruikt als evenemententerrein zodra een eerste bouwkavel op Maliebaan is verkocht.
24 oktober 2012

 

 

 

 

top3CDALingewaard

 

Spreiding van woningbouw en van verkeersontsluiting
De Nota wonen handelt over welk type woning in welke aantallen wáár te bouwen. Uitgangspunt is: de plaatselijke behoefte dekken in de eigen kern. Dat is knap lastig, omdat in meerdere kernen daarvoor benodigde m2 bouwgrond ontbreekt. Dat wordt schrijnend,  als het gaat om voldoende woningen voor mensen die het niet zo breed hebben; statushouders en minima. Wanneer de ene doelgroep een (wettelijke) voorrangspositie heeft ten opzichte van de andere, leidt dat tot verdringing en nóg langere wachttijden. Het CDA heeft het college opgeroepen om te proberen bij de provincie toestemming te bemachtigen voor méér woningen en beter gespreid over de kernen dan nu gepland. Inbreiding waar mogelijk; uitbreiding waar het niet anders kan.

Daarvoor onderschreef het CDA (en schreef ik zelf mee aan) de motie van LingewaardNu. Zie download

Daarnaast dienden we zelf een motie in om Maliebaan in Angeren niet langer tot woonlocatie te bestempelen. Zie download

Beide hoefden niet in stemming gebracht te worden omdat het college ze bij monde van wethouder Johan Sluiter overnam (omarmde, zoals dat in politieke termen heet).

Waar gewoond wordt, is er ook verkeer(safwikkeling). Voor de ontsluiting tussen Bemmel en Nijmegen speelt de keuze tussen Dorpensingel , de vroegere Ressense op-en afrit en de huidige ontsluiting handhaven. Afweging van alle belangen - verkeersonveiligheid, verkeersoverlast, milieubelasting, ruimtebeslag, wegprofiel , (fruitteelt)bedrijfsbelangen, kosten én snellere realisatie - maakt dat het CDA tégen een knip in de Vossenpels en vóór onderzoek naar álle (andere) varianten is.
Dat onderzoek zegde het college bij monde van wethouder Theo Peren toe.

16 juli 2016

 

'Evaluatierapport over de aanpak van verkeer op de dijkwegen'

Op die agenda van zowel 3 september tijdens de Ambtelijke Informatieronde als op 10 september tijdens de Politieke Avond prijkt het 'Evaluatierapport over de aanpak van verkeer op de dijkwegen' als te behandelen onderwerp.  

Wilt u weten wat mijn bijdrage in deze discussie zal zijn? Ga naar de rubriek "Mijn belevenissen". Het aldaar toegelichte  'Inspiratiedocument' leest u hier
download

25 augustus 2015

 

Jaarverslag en jaarrekening 2014                                       

Jaarstukken vormen geschiedschrijving; een terugblik; een gepasseerd station. Op dit moment een belangrijk middel om de financiële balans op te maken én om verantwoording af te leggen, maar daarna dient de raad - wat mij betreft - de blik weer snel op de toekomst te richten. Er is immers nog veel te realiseren.
Naast verantwoording afleggen biedt de jaarrekening ook aanleiding om besluiten te nemen over de bestemming van het positieve resultaat. Ik zal deze twee aspecten achtereenvolgens beschouwen.

 

Om met het verantwoording afleggen te beginnen: het college heeft vorig jaar feitelijk gedurende ruim een half jaar operationeel het bewind mogen voeren. Je stapte als college zogezegd in een rijdende trein. Immers, eind april aangetreden heeft het de draad mogen oppakken waar het vorige college die voor hen achterliet. Dat vraagt altijd om een anticiperen op de dan bestaande situatie. En gezegd mag worden: mede dankzij de aanzet van het vorige college en de inzet van de ambtelijke organisatie heeft het college het kalenderjaar 2014 tot een financieel gezien prima einde gebracht. Een batig saldo van ruim 9 ton, daar waar een tekort van bijna 9 ton was begroot. Een resultaat dat zeer in positieve zin afwijkt van het verwachte resultaat.
Daarbij een terugbrengen van de schuldenlast met meer dan 5 miljoen, hetgeen in totaliteit leidt tot een alleszins vertrouwenwekkend weerstandsvermogen.
En met een vrije reserve van ruim 11,5 miljoen, waardoor we weer meer vlees op de botten hebben.

Kortom mijn complimenten voor het gerealiseerde resultaat en wat mij betreft alle aanleiding om de rest van deze raadsperiode dit patroon vast te houden.

Maar ik heb ook enkele kanttekeningen te plaatsen.

De eerste is dat altijd ook niet-beïnvloedbare factoren een rol spelen. Zo is het resultaat mede toe te rekenen aan het feit dat bepaalde activiteiten niet uitgevoerd werden of konden worden. Daardoor is deels sprake van een verschuiving van de met de uitvoering gemoeide lasten naar de toekomst. Die lasten krijgen we dus later alsnog te dragen.

Voor een substantieel deel is dit resultaat ook het gevolg van het afblazen van het project Huissensche Waarden. In financiële zin een flinke meevaller voor de korte termijn; maar we blijven wel zitten met een project dat niet – of in ieder geval niet meer, onder de oorspronkelijke condities - zal worden uitgevoerd. En in hoeverre weegt het geldelijk gewin van dit moment op tegen het niet op termijn over een heringericht gebied kunnen beschikken? Het is maar hoe je dat laatste financieel wenst te waarderen.

Een andere kanttekening is dat wij als CDA principieel moeite hebben met het hanteren van een scala aan bestemmingsreserves. Daarom ook met het voorstel om 1,6 miljoen uit de algemene reserve over te hevelen naar 20 onderscheiden bestemmingsreserves.  Anders gezegd: moeite met het aanleggen van 20 afzonderlijke spaarpotjes.
Wij zijn het dan ook niet eens met de uitspraak van de wethouder; althans zoals deze door de Gelderlander is opgetekend, als zou het geld “weg” zijn wanneer het eenmaal is toegevoegd aan de algemene reserve. Dat geld is er nog steeds, alleen niet langer vrijelijk te besteden.

In beginsel vinden wij dat daar waar het kan, gelden naar de algemene reserve moeten vloeien. Waarna het college met een onderbouwd voorstel naar de raad kan komen om vanuit de algemene reserve middelen vrij te maken voor nieuwe concrete bestedingen. Wij waren juist zo content dat er flink gekapt was in het woud van de afzonderlijke bestemmingsreserves. Ik zie dit deel van het voorstel dan ook als het zetten van een stap terug.
Wij snappen heel best het procedurele gemak voor het college om over “nieuw te vormen reserves” te kunnen beschikken. Zij wil immers hetgeen in 2014 gestart is ook in 2015 (snel) afmaken.

Waar het gaat om het surplus uit de afvalstoffenheffing of de rioolheffing toe te voegen aan een bestemmingsreserve (of beter: aan een voorziening riolering);  dat is wettelijk opgelegd, dus geen issue. En voor niet bestede uitkeringen in het sociale domein hebben we zelf als raad eerder uitgesproken, dat resterende gelden ten behoeve van besteding binnen het sociale domein beschikbaar dienen te blijven; zover ook geen punt.

Een voorstel tot het realiseren van één bestemminsgreserve voor het hele sociale domein had mij overigens logischer geleken. 

Ruim een jaar geleden heb ik er een punt van gemaakt, toen de vorige wethouder vroeg om een bedrag ten behoeve van een te vullen groencompensatiefonds. Niet om het fonds als zodanig, maar omdat we als raad dan geen zicht zouden hebben op de concrete bestedingen uit dat fonds. Dergelijke keuzes horen feitelijk in de begroting thuis; niet hier bij de behandeling van de jaarrekening.

Omdat de wethouder heeft aangegeven eind van dit jaar met een voorstel te zullen komen, over de 'overheveling' van resterende budgetgelden én daarbij concreet aan te zullen geven waaraan dat resterende budget dan precies besteed gaat worden, dat we er voor één keer mee hebben ingestemd. Noem het maar de 'prachmatische benadering'.
22 juni 2015


Algemene Beschouwingen
Uiteraard heb ik namens het CDA gisteren een bijdrage geleverd aan de Algemene beschouwingen.
De tekst van de Algemene beschouwingen leest u
hierdownloadAlgemene beschouwingen.
14 november 2014
Windmolens in Lingewaard, een genuanceerd standpunt
Onlangs kwam de suggestie om een draagvlakonderzoek uit te voeren omtrent de bouw van windmolens in Lingewaard. Het CDA was de enige partij die zich niet onverkort positief uitliet over een dergelijk onderzoek.Via mijn uitspraak lieten wij weten eerst de gemeentelijke duurzaamheidsbalans te willen opmaken vóórdat we weten waar we staan en hoeveel windenergie nodig is om de doelstellingen te halen. Kanaal 13 maakte daar een aardige opname over.

 
Dagboek van een fractievoorzitter
Om een indruk te geven van wat de officiële werkzaamheden inhouden van een fractievoorzitter – naast die van een volledige baan, volgt hier een bloemlezing van de bezigheden van de afgelopen maand.
Maandag 12 mei: De financiële ambtenaren geven een toelichting op de inhoud van de voorjaarsnota en kadernota. De voorjaarsnota is een ‘tussenbalans’ in hoeverre de financiële huishouding van het moment overeenstemt met de begroting 2014. De kadernota is een eerste (beleids)exercitie in de aanloop naar de begroting 2015. Duur van het overleg 2½ uur.
Dinsdag 13 mei: Fractievergadering ter inhoudelijke voorbereiding op de Politieke Avond van 15 mei. Duur 2½.
Donderdag 15 mei: Politieke Avond ter behandeling van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2013, die zullen worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 12 juni. Duur 2 uur.
Maandag 19 mei: Fractievergadering ter inhoudelijke voorbereiding van de Politieke Avond van 21 mei. Duur 3 uur.
Woensdag 21 mei: Politieke Avond ter behandeling van de overige agendapunten die zullen worden behandeld tijdens de raadsvergadering van 12 juni. Duur 2 uur.
Vrijdag 23 mei: Een eerste evaluatiemoment met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Duur 1½  uur.
Maandag 26 mei: Presidium. Een regelmatig overleg van alle fractievoorzitters om tot een voorstel voor de agenda van de raadsvergadering van 28 mei te komen en over andere organisatorische zaken. Duur 1½ uur.
Dinsdag 27 mei: Aanschuiven bij de bestuursvergadering van CDA Lingewaard. Duur 2 uur.
Woensdag 28 mei: Raadsvergadering. Duur 2½ uur.
Maandag 2 juni: Fractievergadering ter inhoudelijke voorbereiding van de Politieke Avond van 5 juni. Duur 3 uur.
Dinsdag 3 juni: Introductie van de dorpscontactpersonen in Doornenburg. Duur 2 uur.
Woensdag 4 juni: Een nadere kennismaking met de fracties van de coalitiepartijen. Duur 2½ uur.
Donderdag 5 juni: Politieke Avond ter behandeling van de voorjaarsnota en kaderbrief, die aan de orde zullen komen tijdens de raadsvergadering van 19 juni. Duur 2 uur.
Dinsdag 10 juni: Presidium; het overleg van fractievoorzitters om een voorstel voor de agenda van de raadsvergadering van 12 juni te komen en over andere organisatorische zaken. Duur 2½  uur.
Aansluitend Fractievergadering ter voorbereiding van de raadsvergadering van 12 juni. Duur 3 uur.
Donderdag 12 juni: Raadsvergadering. Duur 4½ uur.
Voor de goede orde; dit betreft tijdsbesteding naast de gemiddeld 10 uur in de week die benodigd is om de stukken te lezen, daarover met andere raadsleden te communiceren (telefoneren, mailen) en een oordeel te vormen.
Vrijdag 13 juni 2014 

 

Uitslag verkiezingen
Hoe strelend de analyse eerder in de Gelderlander voor mijn persoontje ook was, nog méér trots ben ik op het feit, dat u in grote aantallen (opnieuw) op mij gestemd heeft. Hoewel de aantallen stemmen per individu nog niet bekend zijn, lijkt het sowieso voldoende om mijn raadswerk de komende periode te mogen continueren.

 

Ik dank eenieder voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zal mijn uiterste best blijven doen om de gewekte verwachtingen waar te maken.
20 maart 2014

 

 
 
[lees meer] (en scroll naar beneden "Positieve besluitvorming en dito publiciteit"/bijdrage van 7 februari 2014)
 
TERUGBLIK OP 4 JAAR RAADSLIDMAATSCHAP

Na (bijna) 4 jaar raadswerk en het verzoek van CDA Lingewaard aan mij om een prominente plaats (nr. 2) in te nemen op de CDA-kieslijst voor de komende raadsverkiezingen, vind ik het gepast om mijn resultaten van de afgelopen raadsperiode te evalueren. Ik beperk mij daarbij – vanzelfsprekend – tot de meest in het oog springende zaken.[lees meer!]

 

Op 2 december jl. heeft de ledenvergadering van CDA Lingewaard de kandidatenlijst én het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. Mij werd unaniem de 2e plaats toegewezen. Dat voelt als een blijk van waardering.
Belangstelling voor het verkiezingsprogramma?
Surf naar
 
www.cdalingewaard.nl/

 

Voorschot op de begroting 2014
Sinds 2010 maak ik er geregeld een punt van, dat de afvalstoffenheffing in Lingewaard structureel hoger is dan voor dekking van de afvalstoffenkosten nodig is. Dit terwijl de afvalstoffenheffing een doelbelasting is en om die reden eigenlijk geen reserve mag worden opgebouwd. De enige reden dat dit kan, is gelegen in het feit dat noch raad, noch accountant, noch provinciale toezichthouder hier een punt van maakt (reserve is reserve). Zo werd er in 2012 weer eens een positief saldo van €485.200 gerealiseerd. Het lijkt erop dat dit overschot deze keer bij de algemene reserve is gevoegd. Dat mag al helemaal niet! Naar mijn mening zou de raad moeten besluiten om de €485.200 alsnog aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing toe te voegen, zodat deze reserve per 31-12-2012 maar liefst € 1.134.988 zou bevatten. In 2013 en 2014 zullen de  afvalverwijderingskosten (inzameling, verwerking) niet wezenlijk veranderen. Daarom is ook over 2013 en 2014 wéér ongeveer een half miljoen euro overschot (per jaar) te verwachten. De reserve zal per 31-12-2013 dan zijn opgelopen tot 1,6 miljoen euro en ultimo 2014 tot 2 miljoen euro!

Ik vind dat we niet ongebreideld door kunnen blijven gaan met oppotten. In het kader van de afvalstoffeninzameling hebben we eerder afgesproken dat 2012 gebruikt zou worden om te inventariseren; 2013 om nieuw beleid uit te kristalliseren en 2014 om de nieuwe inzameling aan te besteden, zodat we per 1 januari 2015 gesteld staan.
Wellicht gaat het nog te kiezen nieuwe inzamelsysteem financiële offers (nieuwe minicontainers?; meer – ondergrondse –wijkcontainers?; investering in een deugdelijke milieustraat?) vragen. Ik vind dat het college in haar begroting 2014 de vóór 2015 te verwachten uitgaven uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing moet gaan kwantificeren, zodat de begroting 2014 helderheid kan verschaffen over wat er per 2015 van deze bestemmingsreserve dan nog over is. Dáár moet dan vervolgens de hoogte van de afvalstoffenheffing op afgestemd gaan worden.
 

De raad doet het ook nooit goed…..

Het afdrukken in een krant in de loop van februari 2013 van een op de website van de Gelderlander geplaatste reactie (van ene Willem; lekker anoniem) in combinatie met hetgeen de redactie zelf in haar commentaarrubriek plaatst, brengt mij tot de volgende reactie.

[lees meer!]
 

Gemeenteraadslid en informatieverschaffing

Onlangs heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze van informatieverschaffing aan de gemeenteraad. Deze vraagt nog wel om bijzondere aandacht.

[lees meer!]

 

Wat betekent de "C" nog voor het CDA?
Aan de hand van een column van ene Wilfred Kemp geef ik mijn mening weer over dit thema.
[lees meer!]


Wat kan een raadslid anno 2012 betekenen/bereiken?
Een mij uit het hart gegrepen beschouwing van hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga
[lees meer!]


Een raadslid heeft niet zo veel in te brengen.....
Een ‘vertaling’ van het betoog van hoogleraar
Elzinga naar de Lingewaardse praktijk [lees meer!]

 

Wat betekent het begrip 'Duurzaamheid' (nog) voor het CDA?

Ik maak de balans op aan de hand van een artikel van Prof. Peter van Wijmen (CDA Eerste Kamer) [lees meer!]

belevenissen.jpg

 

Mijn belevenissen
Wilt u weten wat ik als raadslid de laatste tijd ondernam?
Lees dan hier verder... [lees meer!]

Ingediende schriftelijke vragen, moties amendementen e.d.
Door mij zijn in de loop van de tijd, namens de CDA-fractie, over een aantal onderwerpen schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld resp. moties en amendementen ingediend. De vragen en antwoorden en overige acties leest u hier... [lees meer!]

Wat deed het CDA voor Angeren?
Voor een overzicht van de inspanningen van de CDA-fractie voor onderwerpen die Angeren in het bijzonder, activeer de navolkende link [lees meer!
 

 

TV Lingewaard:

 

Bekijk hier de Aflevering "even voorstellen" van 07-06-2010.

 

Bekijk hier de Aflevering "kennis maken" van 07-06-2012.

 

 

 

© Harrie Arends, CDA Lingewaard

Design & Hosting door